Tag Archives: Spotify.com

Spotify ปรับข้อตกลงความเป็นส่วนตัวผู้ใช้ใหม่ตามกฎ GDPR

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎคุ้มครองด้านความเป็นส่วนตัวของยุโร […]