Tag Archives: ฟิลิปปินส์ Wi-Fi ฟรี

ฟิลิปปินส์มีเป้าหมายขยายโครงข่าย Wi-Fi ฟรี ครอบคลุมทั่วประเทศก่อนสิ้นปี 2016

สำหรับแผนขยายโครงข่าย Wi-Fi ฟรี ให้ครอบคลุมทั่วประเทศขอ […]